سامانه مدیریت پروژه

دانشجویان و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدیریت پروژه ها
امکان مدیریت پروژه های پایانی دانشجویان و تعامل با دانشجو تا رسیدن به نتیجه مطلوب
مدیریت فایلها
اساتید و دانشجویان فایلهای آماده شده پروژه را با هم به اشتراک می گذارند.
از موضوع تا روز دفاع
همراهی دانشجویان و اساتید راهنما از انتخاب موضوع تا روز دفاع از پروژه.

دانشگاه جامع علمی کاربردی